Дома Останато Може да се нострифицира наша диплома во Германија – ова е постапката

Може да се нострифицира наша диплома во Германија – ова е постапката

Кој има право на признавање според новиот закон? Пријавите може да ги поднесе секое лице кое успешно завршило стручно образование во странство. Важно: вашата националност не е одлучувачка за постапката. Не ви е потребна дозвола за прес

Loading...

Дали барањето може да се поднесе и од странство? Можете да аплицирате ако не живеете во Германија. Се што треба да направите е да имате професионална квалификација добиена во странство и да докажете дека имате намера да работите во Германија.

Колкави се трошоците за процедурата? Надоместоците ги утврдува надлежниот орган. Затоа, информирајте се за проценетите трошоци веќе пред да се поднесе апликацијата. Ако сте регистрирани како баратели на работа или добивате социјални бенефиции, трошоците може да бидат покриени од владини агенции под одредени услови.

Каде можам да аплицирам? Пријавата се доставува до комората или органите одговорни за соодветната стручна обука и пристап до професијата. Во тренинг професиите, ова се главно локалните комори за трговија и индустрија. Во случајот на регулирани професии, тие обично се државни органи одговорни за соодветната професија.

Кои документи се потребни за постапката? Мора да поднесете доказ за странски студии и сертификати за професионални квалификации. Како по правило, овде се потребни оригинали или заверени копии – барем ако апликантите се во Германија. Меѓутоа, надлежните органи можат, по пат на отстапување, да прифатат едноставни примероци ако се доволни. Како по правило, документите треба да бидат преведени на германски јазик.

Потребни ви се следниве документи за апликацијата:

-Табеларен преглед на образованието и претходно вработување (на германски јазик)

-Доказ за идентитет (лична карта или пасош)

-Доказ за квалификација добиена во странство

-Доказ за релевантно професионално искуство и обука

-Изјава дека досега не е поднесена апликација за проверка на еквивалентност

-Доказ дека сакате да работите во Германија (не е применливо за државјаните на Европската унија, Европската економска област и Швајцарија, ниту за лицата кои живеат во овие земји)

Колку трае постапката?

Доколку сите документи се завршени, постапката генерално треба да трае не подолго од три месеци

Кои опции постојат ако апликацијата биде одбиена?

Доколку органот утврди дека постојат значителни разлики во образованието, постои можност да се добие дополнителна обука. Во областа на регулираните професии, учеството во мерка за прилагодување (курс или испитување) е задолжително ако се најдат значајни разлики. Оние кои не успешно учествувале во мерка не можат да ја практикуваат професијата во Германија.

Курсевите и испитите ги нудат земјите/републиките. Трошоците за мерката за адаптација генерално ги сносат самите апликанти. Под одредени услови, финансиската поддршка може да биде обезбедена од агенциите за вработување или основните институции за социјално осигурување во рамките на промоцијата на континуирана стручна обука.

Не постои обврска за понатамошна квалификација за нерегулираните занимања (тренинг професии). Апликантите исто така можат да работат во овие професии без да пронајдат еквивалентност. Одлуката ги документира постојните квалификации и ги објаснува главните разлики во споредбената професија во Германија. Ова им помага на апликантите и компаниите.

Врз основа на ова, кандидатите можат да преземат соодветна обука за да ги подобрат своите шанси на пазарот на трудот и, каде што е соодветно, да постигнат целосна еквивалентност на нивните професионални квалификации. Континуираното образование може, под одредени услови, да се промовира во рамките на промовирањето на континуирана стручна обука од страна на агенциите за вработување или основните институции за социјално осигурување.

Што може да се признае со закон?

Во т.н. процедура за признавање, професионалните квалификации стекнати во странство може да се споредат со германска окупација.

Признавањето е особено важно за дипломи во регулирани професии за кои пристапот е регулиран од страна на државата. Тие вклучуваат, на пр. Лекари, здравствени и геријатриски медицински сестри, фармацевти и фармацевти, адвокати и мајсторски занаетчии.

Во овие професии се испитува дали странската стручна квалификација е еквивалентна на домашната стручна обука. Ако ова не е случај тогаш компензаторните мерки, i. Испитите или курсевите што се предвидени поинаку, барателот не може да ја практикува професијата во Германија.

Сепак, постојат и регулирани професии кои се регулирани од страна на поединечните федерални држави. Тие вклучуваат, на пр. Едукатори, наставници и архитекти и инженери. Законски прописи се подготвуваат во земјите републики за да можат да се препознаат и овие занимања.

Степени во нерегулираните професии, особено во тренинг професите на двојниот систем, исто така може да се препознаат. Овие професии, исто така, се проверуваат дали странската стручна квалификација е еквивалентна. Ако не постои еквивалентност, ќе се издаде сертификат за документирање на постојните квалификации, како и за недостатоците идентификувани во споредба со германската референтна обука.

Ова им олеснува на потенцијалните работодавци да ги проценат кандидатите со странски квалификации. Освен тоа, ваквите луѓе имаат можност да учествуваат во соодветни квалификациски мерки, а потоа, доколку е потребно, да поднесат нова пријава за признавање.

Каде можам да добијам повеќе информации?

Дали вашата професија е регулирана во Германија, според која закони е регулирана и до кој степен треба да се свртите кон испитувањето на вашите квалификации, ќе најдете на Интернет на www.anerkennung-in-deutschland.de. Таму исто така ќе најдете советувалиште во вашата област.

Ќе добиете првични информации по телефон од телефонската линија за признавање на странски професионални квалификации во Сојузната канцеларија за миграција и бегалци на телефонскиот број: +49 30-1815-1111.

Loading...